Начало

Този уеб сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Сдружение „Младежки инициативи за развитие“ – гр. Рудозем и при никакви обстоя-телства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и/или  Договарящия орган.

Уеб сайтът е обновен по проект 12/050/П2-30 „Утре започва от днес”, финансиран от Националната програма за младежта (2011 – 2015) чрез Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.

Коментарите са забранени.